Organisation

Denna skrift är framtagen för att informera om distriktet, dess verksamhet och lokala överenskommelser. Den ska utgöra en vägledning och information för nya funktionärer av olika kategorier inom klubbar och distrikt.

Allmänt
Golfsverige består av 21 golfdistriktsförbund, som har i uppgift att leda utvecklingen av golfen i sina respektive distrikt, samt vara en resurs i arbetet att föra ut information om beslut och pågående projekt på central nivå. Ansvar: Det tillkommer GDF att arbeta på klubbarnas uppdrag samt att vara SGF:s förlängda arm ute i landet. Distriktet utövar klubbarnas rösträtt vid förbundsmötena.

Klubbar inom BDGF är, från äldsta till yngsta: Torreby, Skaftö, Fjällbacka, Lyckorna, Strömstad, Forsbacka, Orust, Sotenäs, Mjölkeröd, Tjörn, Mellerud, Stenungsund, Uddevalla, Allmag, Brastad, Dynekilen, Lysekil, Dagsholm samt NorraBackaFjällbacka.

År 2022 hade distriktet totalt 15 420 medlemmar.

Styrelsen arbetar i huvudsak genom sina kommittéer. Styrelsen tillsätter kommittéerna och dess ordförande. I övrigt arbetar kommittéerna självständigt och med egen budget men rapporterar till styrelsen. Vid behov startar styrelsen även projekt med en projektansvarig. Distriktet har inget kansli med anställd personal.

Styrelsen tillsammans med kommittéordförandena utgör distriktets
ledning. All verksamhet är ideell.

BDGF:s styrelse och kommittéer.

Styrelsen består f.n. av 6 personer och en suppleant. 6 – 9 styrelsemöten avhålls per år. Dessa möten sker under spelsäsongen ute på klubbarna i distriktet, där representanter från värdklubben är adjungerade till mötena. I övrigt sker mötena på annan plats. Varje år anordnas en klubbordförandekonferens. Samtidigt avhålls en planeringskonferens för JK, TK, BK samt distriktsdomarna och ofta även utbildarna. Utöver detta kan fler dagskonferenser anordnas.

Bankommittén (BK) samarbetar med SGF:s bankonsulent, banpersonal, greenkeepers ochbankommittéer. Det anordnas 1-2 gemensamma möten (ERFA-) per år iregionen (Västra Götalands Län och Halland). Flera banbesök görs varje år. Inom distriktet anordnas en vår- och en höst ERFA-träff. I SGF:s regi anordnas utbildning och kurser inom regionen. Inom BK finns även distriktets miljöverksamhet, som ska verka för målet att alla klubbar och banor inom distriktet ska vara minst miljödiplomerade. Ordförande i BK representerar distriktet i banfrågor i SGF.

Para-golfkommittén (PK) verkar för att etablera och utveckla en golfverksamhet för funktionshindrade inom distriktet. Man bistår aktiva para-golfare med gemensamma aktiviteter och viss träning och bistår klubbarna med information och rådgivning samt stöd vid uppstart av para-golf och tävlingsverksamhet.

Junior-och elit-kommittén (JEK) skall samordna, planera och stödja junior-verksamheten i distriktet. Kommittén ska ordna utbildnings-och träningsläger för juniorerna, och tillse att distriktets elitjuniorer får en planerad utveckling. Dessutom genomföra utbildningar för klubbarnas junior- och elitledare.

Juridiska kommittén(JK) handlägger bestraffningsärenden och är distriktets representant i SGF i juridiska frågor och på konferenser. Klubbarna får inte utdela bestraffningar.

Regelkommittèn (RK) verkar för att öka kunskapen om och respekten för golfens regelverk och etik. Detta sker bl.a genom utbildning av distriktsdomare (DD) och i viss mån andra funktionärer.
Kommittén svarar på regelfrågor från distriktets klubbar, råder och medverkar vid märkningar av distriktets banor och tillser att distriktets klubbars lokala regler överensstämmer med SGF:s anvisningar. Kommittén tillsätter domare vid distriktetes större tävlingar.
Kommittén verkar också för att varje klubb har minst en person med distriktsdomarkompetens, och att distriktet har minst två förbundsomare.

Slopekommittèn. Alla banor skall vara slopade. SGF ansvarar för all banvärdering i hela landet som är indelat i 4 regioner. Vårt distrikt bildar tillsammans med Västergötland, Östergötland, Södermanland, Småland och Blekinge region C. Frågor angående banvärdering ställs till den region-ansvarige Jan Linder.

Utbildningskommittèn (UK) ULD ( utbildningsledare i distriktet ) är ordförande i UK, är distriktets kontaktman i SGF i utbildnings- och utvecklingsfrågor och är informationsansvarig mot klubbarna i dessa frågor. ULD har kunskaper om befintliga utbildningsmaterial och vägar och skall, tillsammans med klubbarna, initiera distrikts- och klubbkurser (med hjälp och stöd av SISU ). Nära kontakt med klubbarnas utbildningsansvariga, liksom med SISU, är nödvändig.
Arkiv Distriktet verkar för, att klubbarna skall arkivera sina protokoll, klubbtidningarm.m. i Landsarkivet i Uddevalla. Distriktet har förhandlat medLandsarkivet och meddelat klubbarna, att de kan få plats för sina dokument till en årlig kostnad. Det är nu upp tillklubbarna att själva hantera detta.

Tävlingskommittén (TK) organiserar distriktets tävlingar och samlar klubbarnas TK-ordföranden till gemensam planering. Tävlingsverksamhetens syfte är att öka tävlings-och greenfeesamarbetet inom distriktet. TK samarbetar med elit- och juniorkommitté. Under TK finns även Tour Director (TD) för de olika serietävlingarna. TK framställer och distribuerar distriktets gemensamma tävlingskalender. Ordförande i TK representerar distriktet i SGF:s idrottskonferenser..